Utvalt

Gåstol och framvända barnvagnar inget för små barn

Roland Sennerstam barnläkare

Den skotska forskaren Suzanne Zeedyk har framfört vådan av att använda framvända barnvagnar. Hon har funnit att förälderns kommunikation med barnet avstannar under färden med den framvända barnvagnen, barnet sover mindre, blir mer stressat och blir otryggare genom att själv möta ett stort sorl av syn- och ljudintryck. Även gåstolen som ofta kommer in redan vid 4-6 mån ålder gör vid konsekvent användande att barnets egen motoriska utveckling hämmas och resulterar i en ca 2 månaders försenad motorisk kompetens vid läkarbesöket, då barnet är 10 månader gammalt. Båda dessa verktyg utgör ett allvarligt feltänk från början.

I min verksamhet som barnläkare ser jag varje vecka ca 30 barn under 1 års ålder och upptäcker därför många bevis på hur föräldrars iver att göra barnen glada leder helt fel, påhejade av säljande reklam.

De flesta barn börjar kunna sitta mellan 6 till 8 månaders ålder. Då blir det aktuellt att skaffa en sittvagn. Det har blivit alltmer populärt att då använda en framåtvänd barnvagn. Tanken är förmodligen att man vill att barnet skall se bra och upptäcka så mycket som möjligt av den planerade promenaden med en förälder till affären eller det äldre barnes väg till förskolan.

Föräldrarna vet naturligtvis att i hemmet är det vid ett halvt års ålder en pågående kontakt med barnet största delen av dess vakna tid. Föräldern pratar med barnet som ljudar och jollrar tillbaka. Tappar barnet kontakten med föräldern under sina trevande aktiviteter som 6 mån gammalt, så börjar det skrika och söker återskapa kontakten. Barnet har föräldern som återkopplingspunkt hela tiden och checkar av för att få bekräftelse och känna trygghet. Men när det är dags för att gå ut, så tycks en ny modell praktiseras för promenader i sittvagnen. Där släpper föräldern sin roll som återkopplingsstation. Barnet kan inte få hjälp att tolka vad det ser eller sortera alla de ljud som strömmar emot det. Det sensoriska inflödet av ljud- och synintryck hamnar helt osorterat i barnets växande hjärna och blir ett obegripligt brus.

Den skotska forskaren Suzanne Zeedyk har funnit att barn i framvända sittvagnar sover mindre, blir mer stressade och är mer otrygga. Föräldern pratar inte med barnet och hinner inte kommentera vad som händer. Det totala sensoriska inflödet av ljud, dofter, köld- och värmefläktar i vindpustarna samt synintrycken blir ett osorterat och otolkat flöde mot barnet. Hos vuxna har forskarna sagt att medvetandet har kontroll på en miljontedel av det sensoriska inflödet. Den miljontedelen blir dock tillräckligt mycket begripligt material för att tryggt kunna orientera sig kring tillståndet i den omgivande verkligheten. Suzanne Zeedyk tror att en delförklaring till den observerade försämrade språkliga utvecklingen bland skotska barn kan bero på de framvända barnvagnarna.

Barnet mellan 6 och 10 månaders ålder håller på att lära sig vad som rör sig utanför dess mor-far-barn relationer. Det behöver fortsatt starkt stöd för att kunna förstå vad som händer runt omkrig sin egen kropp.  Med framvända sittvagnar utlämnar vi barnet till ett obegripligt brus, som lagras i dess hjärna vars effekt är svårt att säga något säkert om. Det är dock otvivelaktigt så, att barnet det andra havlåret i sitt liv behöver föräldrar och syskon och den övriga begränsade kretsen av vuxna släktingar och vänner för att slussas in i en begriplig värld, som barnet stegvis börjar lära sig hantera och i takt med sin egen utveckling börjar kunna reagera emot. Vid 10 mån ålder har barnet börjat leka ”titt-ut” och förstått att man finns, fast man inte syns. När det beteendet är etablerat vid ca 1 års ålder kan det vara OK att sätta barnet framåt i en sittvagn.

Gåstol

När det gäller gåstolen, som börjar användas innan barnet själv kan gå från 4-6 mån ålder, är den också ett exempel på ett liknande grundläggande feltänk. Gåstolen är rund upptill med fyra hjulförsedda ben och en sittdyna. Det finns variationer på hur den ser ut. Redan vid 6-7 mån ålder kan ett barn lära sig att pinna på och ta sig fram och till och med lyfta hjulen över trösklar. Det ser så roligt ut och barnet kan t.o.m börja leka med syskonet som är 2 år gammalt. Det man inte tänker på är att i denna ålder börjar barnet sina trevande aktiviteter på golvet i bukläge.

Det sträcker sig för att få tag i leksaker, snurrar lite runt, backar bakåt och börjar resa sig på armarna. Sedan kommer lyftet på knäna och gungandet på alla fyra. Här finns en fascinerande frustration hos barnet, som hela tiden vill mer än det kan – den viktiga motorn för att nå fram till krypandet och att resa sig mot stolar och bord. Barnet gör sin egen upptäcksfärd i vad det just för ögonblicket kan prestera i linje med var kroppen befinner sig i sin utveckling. I början av denna träning kan en del barn skrika frustrerat redan efter 10-15 sekunder på magen. Då är det viktigt att upprepa de sekunderna flera gånger per dag. Rätt vad det är har barnet upptäckt sin första färdighet och frustrationen avtar. Det är viktigt att barnet för göra dessa erfarenheter. Det är den första lärandeprocessen i livet, att med lust iver och frustration göra framsteg och lära sig nya saker. Denna viktiga erfarenhet skall vi inte ta ifrån barnet. Det är en lärdom för hela livet!  Vi riskerar att lära dom att söka Quick-fix lösningar och genvägar på sådant som vi måste ta oss igenom.

Hela denna process släcks ut om barnet konsekvent får vistas i sin gåstol under dagarna. När jag ser dessa barn på läkarkontrollen vid 10-12 måndaders ålder, så är barnet ca två månader försenat i sin motoriska utveckling. Jag har sett barn i denna ålder som endast kunnat ligga på golvet med armarna spretande rakt ut och benen vinkelställda och inte göra ett dugg mer, som resultat av löpandet i gåstol. Fabrikanterna får ursäkta, men jag ser ingen naturlig ingång av gåstolen.

Vill man ha koll på sitt barn vid 6-7 mån ålder, medan maten görs i ordning, så är hoppgunga ett alternativ. Vid 10 mån ålder då barn som inte haft gåstol som regel kryper, reser sig och går längs möbler är gåvagn det rätta alternativet. Den styr barnet själv och går med utifrån sin aktuella kompetens och får bra träning. Ett barn har också i gåstolen lärt sig att var det än befinner sig i verkligheten kan det sätta sig och fångas upp av gåstolens sittdyna. Den uppfattningen måste barnet med några blåmärken lära sig av med.

Det är viktigt att man med sina hjälpmedel till barnen använder redskap, som gynnar och understödjer barnets pågående utveckling och inte hämmar den. Möjligtvis har vi barnläkare inte tillräckligt klargjort detta. Barnet har en egen medfödd ‘drive’ att upptäcka och vilja göra mer än det kan. Detta är en fröjd att se! Låt oss inte ta ifrån barnet den lusten.

Kommentarsfält: (nytt inlag)

Utvalt

9-årskrisen en viktig fas i barnets utveckling

Det finns mycket skrivet om barns utveckling och dess olika faser. Vi har nyföddhetsperioden med anknytningen till modern och uppfödningen första havlåret. Sedan den första viktiga motoriska utvecklingen mellan 6 till 10 månader då barnet kan sitta och börjar utveckla sina färdigheter på golvet i bukläge med att dra sig framåt, börjar krypa och resa sig mot stöd och går med gåvagn eller med handfattning till förälder. Runt 11 till 12 månader går de flesta barnen. Därefter kommer språkutveckling från 1,5 år till 3-4 års ålder. Här börjar också den stora socialiseringen ofta i förskolemiljö. Barnet skall lär sig att interagera med andra barn och vuxna. Den sociala kompetensen fortsätter att utvecklas under grundskoletiden och lärandet får en stor plats i utvecklingen.   Nu finns orginarlet från 1986 nederst på denna seda.

Det finns en period som inträffar mellan 8 till 10 år som uppmärksammades i en artikel i läkartidningen redan 1986 av undertecknad och kollegorna barnpsykiater  Berit Lagerheim och psykologen Göran Högberg. Denna period inträffar, när barnet gått ett par år i skolan och börjat  söka sin plats i den barngrupp man placerats i av skolan. Barnet har också börjat  sin förmåga att närma sig de stora frågorna, som har med liv och död att göra. Dödsångest kan visa sig mycket påtagligt i att barnet inte kan somna, men har svårt att uttrycka varför. Barnet kan också börja jämföra sig och sin ursprungsfamilj med andra barns familjer. Kollegan Lagerheim, som då ägnade sig åt CP-skadade barn berättade att barnen hade börjat runt  9 års ålder att förstå att deras CP-skada var inte ett övergående bekymmer utan en livslång problematik. Detta gjorde att de gick in i en depression. Vad som händer det friska och normalutvecklade barnet runt 9 års ålder är att de får grubblerier om livet och döden och de skapar sin jämförelse av sitt eget ursprung med omvärldens villkor. Det blir ett tankeinnehåll som barnet inte har ord för att uttrycka. Dessa tankar snurrar runt i huvudet och skapar en del somatiska symtom som magont, huvudvärk och trötthet. Barnet går oftare avsides in på sitt rum. Blir allmänt mer tystlåtet. Vissa barn blir utåtagerande och utan att föräldrarna riktigt förstår.

När tiden går och de somatiska symtomen inte viker, söker föräldrarna någon av de basala vårdinrättningarna. Då vill det till att det finns kunskap om denna fas, så att man inte startar en alltför avancerad somatisk utredning. Efter en begränsad bedömning av kroppen, maten och magen samt eventuella förändringar i familjebilden, så bör tanken på 9-årskrisen tas fram. Den profession som möter barnet  skall då berätta om 9-årskrisens innehåll och ge den till föräldrarna. Uppdraget till föräldrarna är att se sitt barn som tankemässig näst intill vuxet och öppna en dialog med barnet om de stora frågorna som liv och död samt människors olika villkor, och att barnet får sätta ord på detta. Det bör också få kunna berätta om det social samspelet i vardagens skolmiljö. Med denna nya träning lär sig barnet att prata och föra dialog med sina föräldrar om viktiga saker. Det är en alldeles  förträfflig grund för den snart anstormande fasen som kommer några år senare med puberteten.

Med föräldrarna delaktiga av 9-årskrisen brukar symtomen ge sig och en fördjupad samvaro i familjen har påbörjats. Barnet känner en bättre förståelse från sina föräldrar och kan minska sin ofta mossiga syn på föräldraskapet. Artikeln från 1986 kan laddas ner om man googlar eller Bing på Roland Sennerstam 9-års krisen så kommer den fram.

Kommentarsfält: (nytt inlagt)

DN och Lars Adaktusson i en abortfråga

 En frilansande journalist lämnade en artikel till DN

I en stor artikel i DAGEN har Lars Adaktusson redogjort för den personliga kris som startade i och med en DN artikel om abortfrågan. KD låg då väldigt högt i opinionen.  Det var läge särskilt för liberalerna, att skapa en attack mot KD i en för KD känslig abortfråga.  Ändå är det länge sedan KD adopterade sig till den svenska abortlagen. Det gjordes redan på Alf Svenssons dagar. Men försöka duger.

 Det var en frilansande journalist, som hade skrivit artikeln och förstod dess brännstoff. Den som ägde artikeln gick upp till DN och visade texten.  Det tände direkt till på DN:s redaktion.  

Artikeln publicerades som en DN artikel. Vad författaren fick blev en okänd överenskommelse. Artikeln fick ett starkt genomslag och ett dråpslag för KD.  Jag läste i kommentarsfältet på DN för artikeln då det begav sig, och de flesta som kommenterade, blev negativa till KD, som flera menade man inte kan lita på KD i abortfrågan

Nu var hela artikeln ett stort missförstånd. När det gäller abortfrågan i EU, är det bestämt, att inte ta upp abortfrågan i där, utan vare enskilt land får sköta den frågan. Varför, jo det finns länder, som har mycket mer restriktiva lagar i sina länder än Sverige till exempel. 

Därför röstade Adaktusson ”mot abortfrågan inom EU.”  Precis som Alf Svensson gjorde på sin tid.

Hur kunde det bli så fel.  Jo, DN bultade på så länge det gick. KD sjönk tämligen fort i opinionen. Ebba Busch borda ha förklarat vad Adaktusson gjorde i EU. Hon blev så skakig, att hon startade en intern abortdebatt med start i Riksdagshuset, där KD skulle gå i bräschen, för att värna den svenska abortlagen.

Adaktusson och Busch är två diametralt olika personligheter, som inte gick så bra ihop. Busch är en tydlig exekutiv och intensiv person och Adaktusson är reflekterade och analyserande reporter, som nischat sig på internationella frågor.

Jag hoppas att Adaktusson får lusten och krafter tillbaka till den profil som är hans.

Donald Trump som President 2024 vore en större katastrof än 2016

Donald Trump är född i en dysfunktionell familj. Mary L. Trump har skrivit en bok om familjen Trump och särskilt om Donald Trump, sedan han blivit USA:s president 2016. Han var författarinnan Marys farbror. Det blev en stor chock inom Trumpfamiljen skriver Mary, när valresultatet blev klart i november 2016. Modern var konstant sjuklig både somatiskt och psykiatriskt och fanns inte till för Donald och Fadern Fredrick Christ Trump dog i juni 1999. Han var en stor affärsman, men hade ingen tillit till Donalds förmåga, att vare sig skapa eller driva företag. Familjen hade inte givit sonen Donald någon fast vare sig emotionell eller etisk grund att stå på. Detta är den bild som Mary L. Trump ger om den man som defacto blev USA:S president 2016 – 2020.

När det gäller den utbildning som Donald Tump har tillägnat sig, så är den inte mätbar, eftersom han talar med osanning, när den frågan kommer upp. Han har sagt via media, att han var best i sin skola. När man analyserat den slutliga skolavgång, som han var med i, så publiserade en tidning de 65 bästa eleverna i Trumps skola, och Donald Trump var inte med på den listen.

Vid ett möte med en advokat som Trump själv begärt rörande ett privat affärsärende, visade det sig, att Trump hade stora svårigheter att läsa en A4 sida . Han satt mållös och efter ett tag vände han huvudet lätt skamsen åt sida, och villa ha sina läsgladsögn. Det var bara det, att han har inga läsglasögon. Förstummad och skamsen visar bilden ovan, att han har stora problem med läskunnigheten. Det kan vara dyslexi, som han inte har velat erkänna, på grund av sin uppblåsta storhet. En hel serie sådana bilder finns at beskåda på YouTube.

Trumps okunnigheten är inte obetydlig. Nu när klimatkrisen ökar och klimatomställningen går helt åt fel håll, frågade en redaktören på FoxNews, som egentligen är Trumps egen nyhetskanal, vad han tyckte om det. I den frågan har han ett standart svar, som jag hört flera gånger. Trump brukar säga, att vädret har alltid varierat. Ibland översvämningar, ibland häftiga stormar och på vintern stora snöstormar. Det bara händer, menar Trump och har alltid gjort det. Det hörde jag honom säga, vid de stora och omfattande bränderna i Californien under hans president tid. Det som för Trump blir svårt, är att förstå, att klimatomställning, är något man analyserar över en längre tid. Det är en sorts ekvation som krävs, för att kunna tala om klimatkris. Sedan var det ju det där med skolgång och matematik. Nej det saknas hos Trump. I denna fråga blir ett sådant förhållningsätt som president en katastrof för mänsklighetens framtid.

Donald Trump drabbades av två Impeachment händelser. Det första handlade om, att Trump med sin dåvarande advokat Rudy Guiliani ville påvisa korruption utförd av Joe Baden och hans son Hunter Biden i fabriken Burisma i Ukraina. Trump involverade också Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, att undersöka den önskade korruptionen, som skulle ha pågott under valrörelsen 2020. Trump ville dock ha en hake på Zelenskyj, genom att hålla inne med ett lovat vapen embargo tills korruptionen för Biden var påvisad. Härvidlag var. Trump överskred dock sina befogenheter som president, genom att för egen personlig vinning låsa fast statliga pengar. Detta renderade honom en Impeschment belastning. Robert Mueller som slutligen skrev rapporten till kongressen rörande Impeachment dokumentet noterade att, Justitieministern William Barr strukit en hel del av Muellers rapport med en svart tuschpenna i en sorts personlig medkänsla från Barr till Trump, innan den lämnades till Representanthuset för utfrågning. Det kritiserades starkt av demokraterna.

Dondald Trump är ingen intellektuell person utan en känslomänniska. Han yttrar sig också känslomässigt. När han beskrev Robert Mueller efter Impeachment lät det så här: ”He was a shakedown and a disgrace and in follow words: tainted, dirty, rotten, illegal, phony, scam a fixed hoax and the biggest political crime in American”.

Under Impeachment nummer 1 var en av de som förhördes nämligen Trumps dåvarande advokat Michael Cohen. Han sa bland annat i sitt förhör, att Trump tydligt sagt, att han skulle aldrig komma att godkänna en valförlust inför hans andra manadatsperiod. Det besannades senare med råge, då det blev Joe Biden som vann med 7 miljoners marginal. Trumps alla påhitt för att göra valet giltigt för honom, skulle kunna bli en tjock bok. Det mest komiska var när Trump hade räknat ut, att ett tillägg med 11 780 röster från Biden i delstaten Georgia, skulle kunna tippa över valet till Trump. Det kom fram i ett telefonsamtal med Trump och den republikanske valansvarige Brad Riffensperger, som höll stången mot Trump under flera telefonsamtal med hårda påtryckningar. Hela detta långa samtal i telefon skulle vara hemligt, men hamnade dagen efter på Washinton Post och seda på interent och kunde höras över hela världen.

I slutet av valrörelsen 2020, skrev Trump en serie av brev till Justitiedepartementet och resultatlöst begärt av Justitieminister Merrich Garsland, att gå ut offentligt och säga att valet var riggat. Resten skulle Trump sköta själv. Det som fans kvar för Donald Trump, var in i det sista att förlita på sin vice presidenten Mike Pence, och att han i Congressen skulle avstå att godkänna valresultatet den 6:e January 2021. Den stormningen, som Donald Trump då iscensatte den dagen, blev ett våldsamt kaos och intrång ända in till Congressens lokaler med 5 dösfall som följd. Ledamöter, som just hade påbörjat med valet och Mike Pence startat uppläsningen från delstaterna, fick då springa hals över huvud för att gömma sig. I Vita Huset satt presidenten passivt och följde händelsen i sin TV-monitor i 3 timmar. Möjligen satt Trump och väntade på att Mike Pence skulle komma ut och utropa Trumps seger i valet. Hans dotter Ivanka satt i samma rum, och bad honom att stoppa kaoset. När lugnet lagt sig, forsatte i stället Mike Pence räkna delstaternas röster enligt Bides övertag. Trumps förre advokat Michel Cohaen blev besannad med råge (se ovan). Trump gav inte upp trots Bides seger, utan fortsatta söka efter fusket, som han aldrig lyckades besanna.

I början av denna artikel påvisades den dysfunktiotionella familjen, där Trump växte opp. Det fanns ett emosionellt vakuum i Trumps psyke, och han fann den stora grupp av människor, som älskade honom villkorslöst. Det var de som följde honom på hans rallytåg, där han skapade mer showbisness än politiskt utmäjslade program. I stället fanns det skämt och spex, riktat till hans motståndare. Hans juridiska bristfällighet att sköta sin ekonomi och inte betala skatter, blev så pass bristfelliga, att han blivit kallad till skattemyndigheten i NewYork. Han vägrade att gå dit. Denna försummelse hade hans vänner överseende med. De höll själva med om, att det var för höga skatter i USA, nästan värst i världen tilladeTrump. Skulle Trump bara visa ett histogram på skattuttaget på folket i USA, så ligger landet bland de lägsta i världen, men kärleken till Trump övertrumfar allt. Hans trogna har också sköpt hans valfusk, så att merparten av GOP måste svälja den verkligheten. Varför, jo GOP har insett, att Trumps väljarkår är för stor, för att bortse från den. GOP räknar med, att de kan inte vinna något val utan Trump. Nota bene, det är mycket de måste svälja, när de godkänner Trump. Orkar GOP med detta i längden??

Man kan fundera över vad som hade hänt nu i år (2022) mellan Putin och Donald Trump, om Trump lyckads med att övervinna valet med sitt fuskande. Trump har ju sett upp till Putin på ett faderlikt sätt. Vid ett G7 möte i Kanada, då Trump var President i USA, där Putin ej var närvarande, stod Trump framför en påslagen kamera utomhus, och ropade:” Var är Putin? Var är Putin”? Mot Angela Merkel var han betydligt stramare i kroppshållningen. Trump gjorde också ett besök i Finland som president, där han hade ett möte med Putin i totalt enrum i 2 timmar Trump kom ut med ett besked, att han blivit övertygad om, att det inte fanns någon ryssk inblanding i valet 2016. Såldedes hade Mueller fel!? Putin slåg ut Robert Mueller i trovärdighet.

Det var ju FBI chefen James Comey som påbörjade rapporten om rysspåverkan. Då Trump sparkade honom fick Robert Mueller överta rapporten och det fanns en tydlig identifikation på hemlig rysk påverkan. Mueller fann 272 kontakter med Trump aministrationen och 29 fysiska möten med ryssar.

Här på bilden träffarTrump Rysslands utrikesminister till vänster och den ryske amasadören till höger, som var placerad i USA, här i glada vänners lag. Denna bild togs samma dag som Trump avskedade sin förste FBI Chef James Comey. De två, Trump och Comel, hade en ansträngd relation, och Trump hade velat styra Comel, och ha ett fast grepp på honom. Men det stämde inte med vad en FBI chej skall göra. För Trump var ett samtal i Finland med Putin starkare än en professionel utredning. Om Putin hade signalerat till Trump, att han tänkte attackera Ukraina, vad hade Trump svarat då? Trump tyckte ju att den första insatsen av kriget i östra Ukraina var genialt utförd.

Donald Trump James Comey

En av de stora supportrarna till Trump är de högerkristna i USA. Det finns ca 80 miljoner sådana kristna. En stor skara av dessa har Trump räknat på och räknat in till sig. De har fått två viktiga faktorer, som Trump gett dom, och det är, att vara emot aborter och att på alla sätt gynna Israel. En särskild grupp högerkristna har varit i Vita Hustet varje torsdag till bön för Trump under hans första mandat period. Hans gamle advokat Michel Cohaen har berättat, att Trump tyckte det var jobbigt med handpåläggningen och de högljudda bönerna. Men lite får han ju svälja för den stora skarans skull. Trump får ju också räkna med, att de är emot vaccinationer mot covid-19 och ökar därmed dödligheten i den sjukdomen. Under denna period med Biden som president, har de högerkristna förstärkt antalet förebedjare runt om i landet till Trump, så att kan kan komma tillbaka 2024.

Trump har också ett antal kvinnoafärer. Det finns ett tiotal kvinnor, som har anmält honom, för att ha antestat dem i offetliga rum. Han har träffat porrstjärnan Stormy Daniels på ett hotell rum och han har get henne 35000 dollar för att hålla tyst. Cheken är överlämnad av Trumps dåvarande advokat Michael Cohen. Karen McDougal hade en relation med Trump under ett års tid och Karen beskriver relation som känslostark och äkta. Detta hände det år, då Trump blev President och hon besökte TrumpTower i en fest, där även Melana Trump var närande. Karen McDougal har efter relationen var slut sagt ”I am sorry” till Melana. Karen McDouggal finns på YouTube hos Anderson Cooper. En stark intervue. För eller senare hamnar allt om Trump på nätet.

Kommentarsfält:

Knutbydramats utveckling och tragiska slut

Med start i Anna Lindmans bok

Anna Lindman har haft kontakt med församlingen i Knutby i sjutton år. Det har renderat boken ”Sekten – ett reportage om Knutby Filadelfia” (år 2021). Hon är erfaren från flera andra reportage med religiöst innehåll:  Hon har varit i närkontakt med Livet Ords medlemmar och idogt försökt att få tag i Ulf Ekman utan resultat. Hon har intervjuat Scientologerna i Malmö och träffat Erik från Jehovas vittnen som blev persona non grata, då han lämnade den församlingen och tappade kontakten med sin familj samt många andra livsåskådnings repotars. Hon har själv en två-årig journalistutbildning på Kaggeholms folkhögskola i pingströrelsens regi. Huruvida det finns annat samröre med pingströrelsen som ung, har hon inte flaggat för, så långt jag vet. Dessutom har hon akademiska studier i socialantropologi, religionsvetenskap samt idé – och lärdomshistoria.

Lindmans bok är dock ingen vetenskaplig studie och det har hon inte givit sig ut för att ha gjort heller. Hon har haft stora svårigheter att nå in till Knutby församlingens kärna. Hon berättar att det var först, när hon jämförde med en egen relation av stora känslosvängningar och manipulationer med en tidigare partner, som polletten ramlade ner för Anna. Hon funderade mycket om det privata stoffet skulle vara med i boken, men valde att göra det. Det kan diskuteras, att ha en privat mall för att förstå ett så komplext ämne.  Det blir svårt att göra generaliseringar av det hon kommit fram till, även om feministförfattaren Aase Berg (med senaste boken ”En upplåst liten fittas memoarer”) gillar Lindmans vinkling starkt i sin recension. Stoffet är så stort i Knutby ärendet, och det kan finnas flera infallsvinklar och ingen av dem kan täcka allt som rört sig i Knutbysekten.

Åsa Walldau var redan under församlingens tillblivelse en narcissistisk personlighet med en egen vetskap om sin förmåga att påverka folk och styra människor. Många vittnade i börja om, att de blev sedda av henne. Hon tog sig an de som hade problem. Ungdomar anslöt sig från andra församlingar. Så långt var ju allt frid och fröjd.

 I sina predikningar hade Åsa en självsäker metallisk, hård och lite mörk klangbotten i rösten, som gick igenom det försvar som medlemmarna hade och budskapet gick rakt in i själ och hjärta på de som lyssnade. Detta blev en tydlig feedback för Åsas utveckling och hon växte alltmer och det grandiosa tog fart. Så här långt gångna utvecklades regler för vilka som inte fick komma till Knutby. Det var något nytt och sekterismen tilltog. Det gällde äldregenerationen till de unga och medelålders, som bodde i Knutby och var med i församlingen och hade skaffat barn. I den äldre generationen ansåg Åsa, att det fanns negative släktandar, som var farliga för församlingen. Det innebar, att de äldre inte fick se sina barnbarn först efter den stora kraschen.

Men Åsa fortsatte att växa in i rollen som kristi brud. Hon fick gudomliga budskap från Jesus i den s.k. Tirsa profetian, med budskap om att hon skulle bli förenad med Jesus i ett bröllop och han skulle bli hennes man i sin mänsklig gestalt. Det fanns ingen gräns för denna stora självbild, och hon var ensam på tronen. Hon hade utsett sina tärnor, som skulle förgylla bröllopet. Under väntetiden kunde tärnorna ibland bjudas på erotiska filmer, som en fas i sexualiseringen.

Relationen med Åsas yngre man, som var det äldre Walldau parets son, han fick en annan kvinna sig tilldelad i gruppen initialt lite hemligt. För Åsa klingade den relationen bort och som blivande kristi brud krävdes tid och speciella behov i väntan på bröllopet. Det kunde yttra sig i form av att Åsa begära sexuell massage under väntetiden.

Det kan vara under denna fas, som den sexuella promiskuiteten fördes ut bland en sluten grupp av medlemmar blandat i religiös hängivenhet. I denna kombination, menar jag att den religiösa särarten utvecklades och drev fram till det tragiska mordet och en oklar död samt ett mordförsök. När teologin extrapolitiserades ut mot ett gränslad, som inte funnits tidigare och det uppstod en samverkan mellan kamp mot djävulen och i kraft av sexuella extravaganser var sprängdegen i antågande. Man måste förstå denna kombination. I Alexandras död (Åsas syster) kan de kvarvarande troende tolka sig till en möjlighet för Alexandra att få vara med i en förberedelse till Åsas bröllop i himlen. Var det därför hon skulle hem?

Anna Lindman hade det svårt att få en dialog med ledningen i pingströrelsen och där de skulle kunna se någon del av det som finns i pingströrelsen och som också fanns i Knutby främst vid mötet med pingstledaren Daniel Alm, som hade svårt att se en tråd. Han försök att hålla stången och göra det klart, att vi har inget av det som funnits i Knutby.  Jag tycker detta var olyckligt

Det var ju trots allt mest pingstvänner som bodde och flyttade till Knutby i början. I denna fas var det väl inte så mycket att klandra. Men i den utveckling som följde fjärmade sig församlingen alltmer från modersrörelsen. Det hade räckt med det. Då kanske Anna Lindman fått det hon ville ha.

Kommentarsfält:

Brottsförebyggande rådet BRÅ – Det BeroR pÅ!

Jerzy Sarnecki

BRÅ är en hjälpreda till den socialdemokratiska regeringen (s), när den vill ha en genomlysning i ett känslig ärende, ofta ett samhällsfenomen som håller på att gå över styr. Då finns BRÅ för att lägga sordin på lågorna och skapa lugn och nyansera rapporter till en bättre verklighet.

I decemner2019 kom en rapport från Linköpings universitet med en granskning av BRÅ:s verksamhet. Författarna var professor Stefan Holgersson kunnig i polisvetenskap, jurist Ossian Grahn tillika journalist och slutligen universitetslektor i pedagogik Malin Wieslander. Dessa tre sammanfattade 37 intervjuer bland personer, som på något sätt var kopplade till BRÅ.

Författarna pekar på att de rapporter som publiceras kan bli slätstrukna, för att hålla goda relationer till avnämarna. Det blir t.ex. inte helt oberoende av vad t.ex. polismyndigheten vill höra. Det minskar möjligheten att tydligt visa på missförhållanden hur polismyndigheten arbetar. Det rapporteras också om en tystnadskultur på BRÅ och att det är lågt till tak inom BRÅ och att man anställer medarbetare, som är lätta att gå in och styra eller korrigera i deras rapporter. Känsliga politiska frågor tonas ner, som t.ex invandringen, och då blir det svårt att komma vidare med svåra frågor för att skapa bättre förhållandet. Frågan är om denna sordin sker i ett samarbete med (s) regeringen.

När Uppdrag Granskning (UG) gjorde en studie av män dömda i Tingsrätter för våldtäkt och försök till våldtäkt totalt 843 gärningsmän, var antalet födda utomlands 58% och av 129 överfallsvåldtäkter var 97 (75.2%) födda utanför Europa. När denna rapport presenterades i SVT på kvällstid var var även Jerzy Sarnecki, chefen på BRÅ, på plats vid debatten, efter det att programmet sänts i SVT. Han var inte nådig i sitt sågande av rapporten. Har aldrig sett honom så arg i ett högre tonläge och fördömande. Studien var inte vatten värd. Jag som såg rapporten, tyckte den var riktigt bra och belysande. Det är bara det att om rapporten hade kommit från BRÅ, hade den varit nertonad rörande de utomeuropiska männens härkomst. Enligt BRÅ:s syn skall man inte hänge ut invandrare på det sättet. Det påverkar svenskarna negativt och det blir jobbigt för regeringen. Dock var det en bit ur den sanna verkligheten. Det är väl just i den, som förändringar kan ske om vi får veta hur det ligger till och hitta vägar att rädda fler kvinnor från våldtäkter av olika slag. Att män från Somalia och Mellanöstern har levt med en helt annan kvinnosyn och sällan sett en skinnbit på en kvinnas kropp, får förstås ett sorts inre kaos och testosteronet rasar ut i blodbanorna och de tappar det som är en västlig kontext, som hindrar män att hålla fingrarna i styr.

En rapport kom nyligen från BRÅ avseende det ökande dödliga skjutandet mellan unga män i utanförskapsområden. Det var en klassisk BRÅ rapport. Det fanns inte ett ord om var dessa skjutningar ägde rum, nämligen i invandratäta områden. BRÅ beskrev skjutningarna, som en nödvändig säkerhet, eftersom man inte kunde veta vilka som var beväpnade. Därför skaffade man vapen. Ingen analys av fiendskapernas uppkomster och vilka som krigade och varför de tog till dödligt våld. Inget om förspelen som ledde fram till ett sådant status. Det sker mer som en oemotståndlig svårtolkad eskalerande epidemi. Läs gärna en liten videotext på BRÅ:s hemsida. Så vad detta stora trauma bottnar i blir inte klarlagt, där Sverige ligger högst i antal av dödsskjutningar i hela Europa – Det beror alltså på vem som skriver och vad som inte tas med.

Shaken Baby Syndrom – En Rättsskandal ?

Åter har ett barns föräldrar lyfts fram i media med anklagelsen, att de skakat sitt barn med grepp under barnets armar och i ilska ruskat huvudet fram och åter, som ett flip flop spel. Via en neuroradiologisk undersökning har fynd i hjärnan visat, att den förändring röntgenläkaren ser, det måste bero på skakvåld. Det är nu rätt många föräldrar, som hamnat i den fällan.

Vårt rättssystem

I vårt rättssystem får en anklagad person för brott en advokat. Polisen gör en självständig och grundlig utredning stark nog att lämna över till en åklagare. Framkommer tillräckligt med underlag lägger åklagaren fram ett åtal. Försvarsadvokaten synar åklagarens framställan på de svaga punkterna och försvarar den åtalade i de rättsliga förhandlingarna.

Rättslösheten kring skakväld

Ett par åtalade föräldrar för skakvåld får inget av det rättsliga trygghetssystemet. De står där helt nakna utan stöd från något håll. Det är ofta fadern, som blir den skyldige och det polisarbete, som görs är, att övertala pappan att erkänna brottet. En kartläggning av föräldrarna i form av gärningsprofil görs inte, då teorin är att barnmisshandel finns i alla samhällsklasser. Polisen, som försöker övertala pappan vet förstås inget om skakvåld, men tror på vad neuroradiologen säger och blint näst intill trakasserar föräldrarna, som inte erkänner. Socialförvaltningen (SOS) får initialt ett uppdrag, att omhänderta barnet från föräldrarna. Inte heller här gör kuratorerna på SOS någon egen bedömning. Allt vilar på neuroradiologens tolkning av röntgenbilden. Den baserar sig nämligen på en triad av symtom: blödning mellan mjuka och hårda hjärnhinnorna, blödningar på näthinnan och en svullen hjärnvävnaden. Finns denna triad, då har någon skakat barnet. Domen fälls av en läkare, som aldrig ser barn och föräldrarna inte mer än på en röntgenbild. Mannen som myntade triaden 1971 Norman Guthklech är förfasad över hur hans triad har kommit att användas. Det var inte alls hans meningen, att fälla föräldrar för skakvåld.

Ett fall gick till Högsta domstolen (HD)

Efter att en pappa fälts för skakvåld inom ramarna för proceduren ovan och avsuttit 5 år i fängelse, trots sitt nekande, så blev det en resning, och en ny genomgång av ”utredningen” på grund av att en kvinnlig polis hade pressat pappan, med så hårda intervjumetoder, att han kollapsade inför den hårda pressen. Ärendet kom därför att föras till Högsta domstolen och där blev fadern frikänd. Hans liv var ju dock förstört och hans familj förlorad.

SBU Rapporten

På grund av detta fall blev det en aktivitet i det rättsliga systemet. En grupp betrodda forskare fick i uppdrag att gå igenom det vetenskapliga underlagen för Shaken Baby syndrom övervakad av Statens Medicinsk-etiska råd (Smer). De fick uppdraget av SBU: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, att gå igenom forskningsläget. Gruppen skulle undersöka om det i litteraturen fanns något som styrkte att barnen blivit skakade. Bland annat genom att se om det stod i journalerna att föräldrarna hade erkänt skakningen.

Genomgången av publicerad litteraturen om skakvåld

SBU gruppen hittade 3773 abstract, som berörde ämnet. Abstract innebär en sedvanlig presentationen av innehållet, utförandet och resultatet i början av en artikel. Det blev 1065 hela artiklar som fyllde kriterierna och gicks igenom grundligt. De andra saknade de kriterier som gruppen satt upp. Av dem återstod 30 rapporter av någorlunda värde varav två visade medelhög nivå med erkända eller bevittnade skakvåld. De andra saknade godkänd dokumentation. Således ytterst magert av dokumentation inom forskningen som stöd för diagnosen skakvåld.

Vad hände då

Jo, ett attackerande anfall från de praktiserande läkarna som är för skakvåld och nya artiklar med försvar i vetenskapliga tidningar . De fortsätter också att använda SBS med ett nytt namn nämligen Abuse Head Trauma (AHT), men egentligen är det samma sak. Svenska och Norska barnläkarföreningarnas medlemmar driver fortfarande AHT som modell för arbetet kring barnmisshandel. Dock skall alla veta, att det stora barnläkarkollektivet, där jag ingår, lever och arbetar utanför denna verksamhet. Försvararna av AHT hävdar att SBU rapporten inte tar hänsyn till barnläkarnas samlade bedömning i vardagen. Men det stämmer inte. Det är en liten grupp inom barnläkarkollektivet som står för utförandet och fällandet av AHT. Det finns alltså inget stort barnläkarkollektiv, som praktiserar SBS/AHT. De behöver inte det och skulle jag vilja säga, de skyddas mot det av en liten grupp, som nu kallas barnskyddsteamet. I dessa team finns neuroradiologer, kirurger och barnneurologer och någon överläkare från barnkliniken. De kan dock hamna i lägen, där de avkrävs ett försvar för verksamheten. Vill man diskutera denna fråga, skall man vända sig till barnskyddteamen.

Färsk artikel

I dagarna har en ny svensk publikation kommit, där man analyserat 36 fall, där det finns en erkänd skakning från någon av föräldrarna som sökt vården. Genomgång av dessa barn visar att SBS/AHT inte kan härledas till att det uppkommit näthinneblödning och blödning i hjärnan med svullnad i vävnaden mer än ett par av de uppföljningar som gjorts. Titeln på artikeln är: Ingemar Thiblin et.al: Medical findings and symtoms in infants exposed to wintnessed or admitted abuse shaking: A nationalwide registery study. Publiserad i tidskriften PlosOne.

Slutsats

Föräldrar lever fortfarande farligt, de kan få sina barn omhändertagna och själva satta i fängelse, utan möjlighet att få berätta vad som hänt med sitt barn. En röntgenbild säger allt. Det finns många anledningar att ett barn kommer in akut i medvetslöst tillstånd. Triaden brukar falla ut tidigt i utredningsförloppet på de första tre dagarna på sjukhuset. Då är det stor risk att den månginriktade utredningen snävas in, då triaden räcker för diagnos.

Kommentarsfält:

Donald Trump – Lögnen och Sanningen – En Analys

Bilden är från Trumps president installationen 2016 och i valrörelsen har han tävlat med och vunnit över Hillery Clinton och Trump är på väg ut till människorna, som väntat på hans tal och programförklaring. Han är spänd och sammanbiten. De mörka ögonen speglar en inre anspänning. I sin ungdom kom han i kontakt med Norman Vincent Peale. Han var pastor i Marble Collegiate Church och Trump gick där ofta. Pastor Peale är känd för sin lära om positivt tänkande. Det försökte han repetera vid denna viktiga stund. Peale skrev en bok i ämnet, som blev en bestseller och spreds långt utanför USA. Det passade Trump och han tog det till sig redan som relativt ung.

Nu gäller en ny utmaning. Han har ingen politisk erfarenhet och inte heller arbetat i någon politisk organisation. Hans skolunderbyggnad är inte särskilt omfattande. Han skryter gärna om att han var bäst i skolan. Vid en presentation i lokaltidningen bland de 60 bästa eleverna, vid deras avslutande examen i hans skola, fanns inte Trump med på den listan. Han är inte heller autodidakt. Han läser inga böcker. Han har nämligen svårt att läsa en vanlig A4 text innantill. Det finns dokumenterat i ett annat inlägg i denna blogg. Hans problem skulle kunna handla om dyslexi, men det passar nog inte Trump, att han skulle ha någon sådan svaghet i sin personlighet. Han har mest varit känd hos allmänheten för sin omtalade TV show ”The Apprentice”. Det handlade om att grupper av affärsmän och kvinnor fick välja en grupp aktier och sedan följa upp och ned gångar på börsen, för att vid en given slutpunkt utkora vinnaren. De som förlorade fick sparken. Det sista var något som blev ett signum för Trump. Han skall komma att använda abrupta avgångar många tillfällen i hans stab som president och vida mer än någon annan amerikansk president i historien.

Redan i samband med president installationen annonserade Trump och hans pressekreterare, att ingen presidentinstallation hade haft så mycket folk på National Mall som Trump. Dock fanns det många som visste, att så inte var fallet. Då myntades ordet ”alternativa fakta”. Det vill säga, att en önskad sanning kunde omstöpas instoppad i ”alternativa fakta”. Inget skulle få smutsa ner den nye presidentens storstilade framgång.

Flera böcker skulle komma att skrivas hur det blev för Trump i Vita huset. Den förste författaren var Michael Wolff med en bok om Vita Huset inifrån. Den finns översatt till svenska. Den välkände journalisten från Washington post, Bob Woodward, som skrivit om åtta presidentskap från Nixon till Obama, han har hunnit skriva två böcker om Donald Trump. Den senaste boken baserades på tiden år 2020 från februari till juni. Där framkommer att begreppet ”alternativa fakta” finns påtagligt närvarande efter fyra år som president. Egentligen betyder det att sanning och lögn glider in och ur vartannat som likbördiga utsagor allt efter presidentens behov. Det finns ingen skarp gräns mellan vad som är sant och vad som är lögn. I hans twittrande har det varit uppenbart för alla, så pass att företagetTwitter har fått hänga på varnings skyltar mitt i hans twittertexter.

Detta blev påtagligt närvarande under covid-19 pandemin. Först delegerade Trump frågan till vice presidenten Mike Pence. Trump hävdade bestämt att, det skulle snart gå över och till Påsk skulle det firas i kyrkan igen. Men Trump tvingades ändå in i pandemins centrum. Trump var bestämt emot nedstämningar av samhällen. Resultatet blev en stor katastrof. Många dog i första omgågnen under våren 2020 och dubbelt fler i andra vågen under hösten 2020, men det var inget som Trump talade om, eller var orolig för. Samhällsekonomin gick före livhanken på undersåtarna. Han fokuserade på ett kommande vaccin, men 3000 människor dog dagligen under senhösten. Den siffran har jag inte sett Trump ta i sin mun. Denna slapphänthet såg väljarna och var missnöjda med Trump. Det har inte Trump tagit till sig alls. Han är fortfarande den storstilade presidenten över alla andra.

Valrörelsen rullade på och facit har vi nu. Motståndaren Joe Biden vann valet med 306 mot 234 elektorsröster. Trump drev ingång en lång process tillsammans med sin trogne privata advokat Rudy Giuliani, med ett stort antal inlagor till lokala domare och två till Högsta Domstolen (HD), men Trump fick inget gehör någonstans. Han har ännu inte erkänt att Biden vunnit och sitter i Vita huset och tänker inte vara med på Bidens installation. Han har till och med sagt att han inte kommer att lämna Vita huset. Trump kan inte på något vis i något sammanhang se sig som en förlorare. Hans första säkerhetsrådgivare Micael Flynn, som var indragen i ryssutredningen, och blev dömd för att ha ljugit kongressen om sina kontakter med Ryska ambassaden. Nyligen benådade Tump Flynn bland de benådningar Trump delade ut vid hans avgång från Vita Huset. I sin kränkthet har Trump föreslagit, att ta militären till hjälp för att få behålla presidentskapet. Vem vet vad som händer? Att behöva gå från Vita Huset, efter bara en mandat period är ett omöjligt nederlag för Trump. Han har ju drömt om att få sitta i 12 år genom att ändra i grundlagen. Skall Trump bäras ut ur Vita Huset?

Tillägg

Efter detta vet alla vad som hände den 6 januari 2021. Presidenten Donald Trump, gjorde ett 50-tal försök att få valet ändrat till sin fördel på grund av påhittade valfusk. Då tog Trump till vålde, och pushade sina kärnväljare att ge sig till Capitolium och visa styrka. Det blev en ren kalabalik inne i demokratins högborg och fyra dog inne i fighten. Det ledde till en ny diskussion, om ett andra impeachment för Donald Trump. Det blev en process som gav Trumps sitt andra impeachment, men räddades med smarta advokater.

Donald Trumps sista mandatperiod som President

Donald Trump är inte längre USA:s president. Han har blivit kejsaren över Trumpismlandet tillsammans med kejsarens familj. GOP (Grand Old Party) dvs det republikanska partiet i Representanthuset har knäat inför kejsaren utan kritik och låtit bli att komma med egna programförslag som en riktning för framtiden, inte heller något diskret litet krav inför konventet. GOP hyllar kejsaren med sitt ”Amerika first” och är med och hurrar och applåderar, när familjen ropar ut sina kommande 12 år i kejsardömet helt i Vladimir Putins anda. Det har möjliggjorts genom Kejsarens totala brist på historieuppfattning och bildning över huvudet taget.

Han kommer fortsatt att inte beblanda sig med statsministrar och presidenter i nämnvärd utsträckning, utan endast de kejsar lika ledarna, såvida han inte får köpa landområden, som t.ex Grönland. Putin står där som nummer ett bland de stora och är redan lierad med Trump, som stöttade honom i valet 2016. Putin har själv skapat sig sitt nära nog tidsobegränsade kejsardöme. Saudiarabiska kungadömet hör också till inre kretsen runt Trump. Det var dit han gjorde sin första utlandsresa som nyvald president. Det normala är att en nykläckt president åker till Kanada eller Mexico som första resa, men så icke Trump. Tänk bara på de fantastiska gåvorna han och Melania fick med sig hem från Saudi. Samtidigt som han fick sälja mycket amerikanska vapen. Samarbetsorgan som FN och WHO vill Trumpism kejasaren helst skrota. De kränker hans självkänsla. Han har redan lämnat WHO och slutat ge ekonomiskt stöd.

Kejsaren har redan brutit internationella överenskommelser, som Parisavtalet för miljön. Iranavtalet för minskade sanktioner till förmån för reducering av atomvapentillverkning likaså, som EU och president Obama arbetade fram. Mycket talar för att Trump snart lämnar NATO. Så kära Tellus förbered er på kejsardömets påverkan runt om i världen. Det kommer inte att gå oss obemärkt förbi.

Nu blev det så att kejsaren var njugg med att skydda undersåtarna från covid-19 pandemin. Det var viktigare att Industrin fick rulla på än att folket fick leva. Han upprepade som ett mantra under våren 2020, att pandemin är snart över. Det budskapet kom i slutet av februari, i mars och i april, då kyrkorna skulle öppna sina rum till gudstjänster. Men det blev bara dimridåer. Allt blev bara värre och under hösten blev det än dubbelt värre. Över 3000 människor dog varje dag. Kejsaren hade nu slutat att kommentera pandemin och kampanjade för sitt kejsardöme i stora rallyn, där hans trogna kärnväljare pressade ihop som sig som i täta sillstim utan ansiktsmasker eller avstånd och smittoeffekten blev stor. Det var inget problem för Tramp. Det var som att han trodde inte på pandemin. Men folket upplevde den påtagligt och många fick se nära och kära dö bort. De såg sambandet mellan pandemin och Kejsarens ointresse. Han vill bara inte stänga ner industrierna, hotellen nöjesparker och hans casinon. Därför valde folket bort Kejsaren.Han var inte mycket att hålla i handen, när den stora krisen kom. Han förlorade valet. Men det örat lyssnade han inte på. I stället drog han igång en ny kampanj, som handlade om valfusk. Kejsaren gick ut hårt med att han hade fått historiens störta valseger, men det föll bort på grund av fusk i vallokalerna. Den som vann valet var däremot Joe Biden, med 306 elektorsröster mot 232 för Kejsaren. Med sin vapendragare och privata advokat Rudy Giuliani attackerade kejsaren loka domstolar med deras bevis på valfusk. Juristerna ansåg dock bevisen alltför tunna. Kejsaren gick till och med upp med två ärenden till Högsta Domstolen, men även där saknades substans i anmälningarna. Kejsaren blev allt mer desperat. Hans första säkerhetsrådgivare Michael Flynn, han kom med det drastiska förslaget till Kejsaren, att han skull ta in militärmakten och attackera de delstater, som Kejsaren tyckte han skulle ha. Det tycktes dock Kejsaren backa från. Han hade någonstans en gräns för tokigheter. I ett livlig stormande idémöte i Vita Huset hade Kejsaren samlat trogna hjältar för brainstorming. Det blev en alltför häftig tillställning, som inte ledde framåt. Nu hoppas Kejsaren på den 6:e Januari 2021, då Senaten skall bekräfta valresultatet under ledning av kejsarens vise president Mike Pens. Där hoppas Kejsaren att allt skall vändas till hans fördel. Den 5 januari sa Kejsaren på ett rally möte med sina trogna , att de kunde nå lita på att Pens gjorde just var Kejsaren ville, nämligen att ej godkänna valet och ge Kejsaren makten.

När den 6: Januari kom hade Kejsaren bett sina kärnväljare att komma till Washington och först träffs utanför Vita Huset. Kejsaren mötte upp till stora skaror av hans kärnväljare. Flera var militanta och beväpnade. Både Kejsaren och hans vapendragare och privata advokat Rudy Giuliani höll tal liksom kejsarsonen, men Kejsaren själv eldade på mest och utropade , att de skulle aldrig ge sig för ett stulet valresultat. Han uppmanade sedan alla sina trogna väljare att gå till Capitolium och Kongressen och visa styrka.

Det blev ett våldsamt tumult och massor av trampister slogs sig in i byggnaden och våldsamheter eskalerade. Fyra personer dog. Föremål stals. Omsider manade Kejsaren för ett slut och bad våldsverkarna att gå hem med tillägget: ”Ni är speciella, vi älskar er”.

Det blev stora protester mot Kejsaren och Senaten och Kongressen röstade till ett Impeachment. Det kommer att bli debatt om det. Det krävs att 15 republikaner röster med demokraterna. Kejsaren fick inte ha kvar makten utan Joe Biden tog över. Kejsaren fortsatte att hävda valfusk, ty i hans personlighet som kejsare fanns inte förluster med i hans psykologiska konstruktion. Därför åkte han hem till sin golfanläggning Lago och deltog inte i installationen av Joe Biden. Det var bortom hans värdighet.

Roland Spjuths nya bok kan vara ett stöd för unga kristna

Michelangelos målning i Sixtinska kapellets altervägg i Vatekanen

Roland Spjut är lektor i systematisk teologi vid Akademi för Ledarskap och Teologi samt docent vid Lunds Universitet. Han gav år 2020 ut boken ”Om Gud och allt annat” på Spricka Förlag. Boken är recenserad av journalisten och författaren Birger Thureson i kristna tidningen DAGEN. Därtill skriver Joel Halldorf på baksidan av boken en presentation. Joel är teologie doktor, lektor i kyrkohistoria vid Teologiska högskolan i Stkhlm samt författare, Båda har sitt ursprung i pingströrelsen och är väl förtrogna med de frågor som Spjut tar upp. Joel Halldorf klassar boken som en av de viktigaste böcker vi läsare möter och Thureson håller med.

Roland Spjuth placerar sig som djupt förankrad i en baptistisk, frikyrklig tradition och präglad av karismatisk förnyelse. Det är från den plattformen Spjuth utgår och försöker därifrån pröva hållbarheten i sin teologi. Det kan vara en risk av bli biased, men han klarar det bra. Han utgår grundad från Gamla och Nya testamentets utsagor samt kyrkohistoriens fastlagda dokument genom seklerna plus grundligt påläst i den litteratur, som finns även utanför teologin. Boken grundar sig också på mångårig undervisning i ämnet och teologisk forskning.

Med den redan gedigna presentationen lär det väl inte finnas så mycket mer att tillägga. Jag har samma religiösa bakgrund som Halldorf och Thureson. Akademiskt har jag dock mer av en naturvetenskaplig profil som barn- och ungdomsläkare och forskare i cellbiologi och cancer. Jag vill dock plocka ur Spjuths bok något för ungdomar som går igenom sina utbildningar med lite teologi, men mycket av naturvetenskaplig undervisning. Jag menar att Spjuth har ett budskap även till dem. Boken kan vara ett stöd att reflektera kring i brytningstider och någon att bolla med och blir viktig för den verklighet ungdomar lever i. Sanningen är ju den att barnen som börjar i frikyrkans barn- och, ungdomsgrupper med sång och musik och lägerveckor faller ifrån efter 15 – 17 års ålder till mer än hälften. En del av problematiken är att de möter undervisning, som ställer deras givna lärdomar på ända.

För Spjuth är otvetydigt Gud skaparen av universum. Han vakar över den i bakgrunden i kärlek, men detaljstyr inte men enligt Spjut håller Gud tidens slut i sin hand. Han citerar fysiken och teologen John Polkinghorne, som betonar att skapelsen alltid sker på gränsen till kaos. För honom är det nära till hands att hävda att en sådan process »på gränsen till kaos« bara är möjlig tack vare Guds närvaro. Gud är den primära orsak som ger grund för den öppna utveckling som sker på evolutionens sekundära nivå enligt Polinghorne.

Med utkomst från Paulus (1 kor:15) säger Spjuth att Paulus tanke tycks vara, att det mänskliga livet startar som ett jordiskt, begränsat och förgängligt liv, för att sedan genom Jesus Kristus iklädas ett evigt och andligt liv. Under det förgängliga livet tänker sig Spjuth att evolutionen verkar. Gud har skapat en jordisk tidsbegränsad människa med syfte att uppväcka henne till evigt liv, som jag tolkar som efter döden.  Spjuth tänker sig inte att det är den rena slumpen, som väljer, vilket normalt följer med evolutionen i sin rena slumphändelse, utan Guds närvaro finns där. När han talar i teologiska termer, säger han också ”att ordet som uttalade i skapelsen (»Gud sade«) är det Guds Ord (logos) som också blivit människa i Jesus Kristus. Detta Ord har i tidens begynnelse skapat människan och följt en evolutionär linje.

Jag menar inte att alla behöver anamma detta, men det kan ge unga kristna människor något att tillåta tanken att spinna runt på och bolla med någon inom sin egen religiösa hemvist. Det ger viktig luft åt analysen i brytningsåldern. Det kan vara en övergång, att ta sig vidare på medan kampen pågår, då ungdomars tankar ofta korsar det mesta och de kan gå vidare som kristna.  Samtidigt ger vi rättvisa åt Spjuths bok.

Kommentarsfält:

Den kyrkliga debatten efter Knutby

På bilden ses f.d. pastor Peter Gembäck i Knutby

Det har uppstått en inomkyrklig debatt om Knutbyhändelsen, som mynnade ut i domstolsförhandlingar i Uppsala Tingsrätt med utdelande av domar för tre f.d. pastorer, som varit verksamma i Knutbyförsamlingen. Det blev samhällstjänst och skadeståndsyrkanden. Uppdrag granskning har gjort en genomgripande försök till analys i 6 delar. Journalisten Anna Lindman har arbetat fram serien.

Daniel Alm togs in i början av TV-serien.Han är ledare för Trossamfundet Pingst -fria församlingar i samverkan. Denna grupp skapades efter ett behov av samordning bland pingstförsamlingarna i Sverige. Flertalet gick med, men några församlingar ville behålla sin frihet. Detta spörsmål har varit en fråga under många år av 1900-talet och Lewi Pethrus, skaparen av Pingströrelsen, var inte för samfundstanken. Han var rädd för likriktningen med styrning uppifrån. Sedan kan man säga att Pethrus blev i sin person den store ledaren och höll ihop församlingarna mot förstelningen och mot den vilda karsimatiken. Han förblev också föreståndare av Filadelfia församlingen i Stockholm i 50 år.

Anna Lindman planerade att i början av serien få ett samtal med Daniel Alm med frågeställningen, hur en karismatisk pingstförsamling kunde landa i en så annorlunda situation som i Knutby. Nu lyckades hon inte med det, Mellan raderna kan man förstå att Alm inte kunde se den förvandlingen vara möjlig från en vanlig pingstförsamling. Detta påtalade Anna Lindman i en artikel i Dagen efter att TV-serien sänts, och hon beklagade det. Alm hade svarat att han var inte orolig för nya Knutby: ”barn kan göra sig illa i en lekpark, det betyder inte att vi slutar gå till lekparker” blev svaret.

Det uteblivna svaret kan ses som en svaghet och försök till distansering från dramat. Det hade räckt med att säga att starka personligheter med narcissistiska drag och vilja till egenmäktigt ledarskap, kan förvandla teologin anpassat till de lokala omständigheterna där man inte är främmande för att omtolka bibeln.

Att Alm inte ville ta det steget får tolkas som en vilja att friställa sig från den avart som uppstod. Det känns inte helt bra. Han säger i en artikel i DAGEN att ”Pingströrelsen hade ett problem med Knutby, men vi är inte Knutby”. Sedan hamnar Alm i en debatt med Dagen och säger att tidningen inte längre är en ”pingsttidning” och vill vara allkristen och inte står för en tidigare linje, där man värnar troende dopet, dvs vuxendop. Det känns som ett allmänt missnöje med tidningen som Alm passar på att vädra lite malplace´ kan man tycka.

Det blir inte bättre när Daniel Alm tar upp Peter och Joel Halldorfs inlägg i debatten, där båda kan tänka sig ett Knutby kan vara en förlängd avart av pingströrelsen. Peter Halldorf ser också en osund bokstavstroende läsning av bibeln, vilket inte faller i god gjord. Alm ställer också frågan om ”Halldorfarna” anser pingströrelsen i deras ögon ligga närmare fundamentalism med sekterism?

Nej, det här har landat väldigt snett och skapar bara en mörk smogg. Far och son Peter och Joel har djupa rötter i pingströrelsen liksom släkten Halldorf i övrigt. Joel Halldorf är teolog har en stark plattform utanför kyrkan och gör stor nytta där. Peter Halldorf har trängt djupt in i bibeltexterna, mer än de flesta och skriver tjocka böcker bland annat om Gammaltestamentliga profeter och kyrkofäder, som läses av många kristna. Sedan kan det ligga i fatet att Peter Halldorf har en öppenhet för gudstjänster med katolskt inslag, men det är en annan problematik, som inte bör ta plats och påverka i det som här ventilerats.

Kommentarsfält:

Nedläggning av Palmeutredningen blev en tröst till folket som ett överdrag på nattkudden

Efter 34 års sökande för att fånga en mördare till Olof Palme, har nu den siste spaningsledaren och åklagaren Krister Petersson lagt ner utredningen. Han hade dock lovat ett halvår innan nedläggningen och sagt, att han skulle komma med förslag på en mördare och även nya tekniska bevis. När han tog jobbet, sa han bestämt, att det inte skulle handla om Christer Pettersson, som dömdes i Tingsrätten men friades enhälligt i Hovrätten. Arbetet skulle fokuseras på att gå tillbaka till brottsplasten. Dessa besked väckte stora förväntningar hos de väl insatta. Åklagaren Krister Petersson har därtill ett gott renommé. Många var de som bänkade sig vid TV-kanalerna onsdagen den 10:e juni 2020 och stämningen var laddad runtom i stugorna.

Att gå till brottsplatsen är just att titta in i bilden ovan. Man kan undra varför byggbaracken står mitt i vägen mot tunneln i riktning mot Stureplan. Ja, något arbete pågick är den spontana reaktionen. Men om man på allvar skall analysera brottsplatsen, hade jag önskat att Petersson hade haft ett svar på den detaljen. Nej, det var något annat han har ägnat sig åt, nämligen den s.k. Skandiamannen eller Stig Engström som han hette. Det är nu 20 år sedan han dog, en inte oväsentlig detalj i sammanhanget. Hur mycket kan man lägga en misstänkt till last så långt efter sin död, utan att kunna ställa viktiga frågor till den åtalade. Man närmar sig frågan om ”förtal av avliden”. En gravt misskött spaningsledning är orsaken till detta resultat.

Åklagaren sa i sitt anförande att ingen hade sett Engström vid mordplatsen. Han skall då omgående ha försvunnit från brottsplatsen efter att ha utfört sitt uppdrag enligt Åklagaren. Det stämmer inte. En annan man som gått under namnet Chevamannen och heter Leif Ljungqvist, kom i sin bil oförhappandes till mordplatsen. Han hade en Chevrolet och han kom från norr körandes på höger sida mot Konserthuset. Strax innan han kom till rödljusen vid korsningen Tunnelgatan/Sveavägen gick första mordskottet. När det blev grönt ljus small andra skottet. Ljungqvist gjorde då en U-sväng och vände bilen åter mot norr. Han såg en man ligga på gatan och iakttog även mördaren flyende in i Tunnelgatan. Ljungqvist satt först kvar i bilen och ringde LAC (polisiära larmcentralen), väntade i 2 min men fick inget svar. Gick då ur bilden fram till kvinnan böjd över den skadade mannen och försökte samtala med henne. Hon var mycket upprörd och ropade efter läkare och ambulans. Hon presenterade sig som Olov Palmes fru. Ljungqvist fick då veta att det var Olov Palme som låg på gatan. Chevamannen kunde först inte identifiera den skadade som Palme. De två unga kvinnorna, som kom tidigt fram till platsen, Hanna Hage och hennes väninna, hörde också Lisbet ropa på läkare och ambulans.

Ljungqvist uppger avseende Engström, att han kom till mordplatsen precis efter att andra skottet avlossats. Ljungqvist har berättat detta i en video lätt tillgänglig på nätet under våren 2020. Han hävdar bestämt att Skandiamannen kan inte vara mördaren, eftersom båda skotten avlossats före hans ankomst. Han hörde dock det andra skottet. Åklagare Petersson har inte kommenterat Ljungqvists uppgifter, vilket vore högst önskvärt, att Petersson resonerat kring detta. Om Ljungqvists uppgift inte stämmer borde Petersson ha klarlagt det, eftersom Chevamannens uppgift är spridd bland allmänheten. Petersson kan förstås inte svara mot hela den stora mängd av uppgifter som passerat under hans tid i Palmegruppen. Dock kan han riskera, att som alla andra spanare välja det som passar hans teori. Särskilt när det var mordplatsen som var Peterssons fokus.

Om vi nu skall gå vidare med det som hände nära mordplatsen och som Petersson gick förbi, så kom två finska kvinnor gående norrifrån på Sveavägen på samma sida där mordet sedan begicks. De hade varit på en bio och skulle ta pendeln hem till Upplands-Väsby. De hade finskt ursprung och pratade både finska och svenska. Ingen av dem hade fått med sig någon klocka och ville veta tidsläget, för att anpassa den fortsatta promenadens hastighet till tåget. De såg en man stående vid infasningen till Dekorima butiken strax före korsningen mot Tunnelgatan och beslöt att fråga honom. Plötsligt kände de igen mannen, från ett Gym i Upplands-Väsby, men samtidigt såg de, att han hade en walki-talki i höger hand och en pistolpipa stack upp i vänster hand. Då fick mannen ett meddelande i sin walki-talki på finska som löd: ”Var beredd, de kommer nu”. Mannen svarade ”Jag är igenkänd”. Men han fick till svar: ” Strunta i det utan gör det du ska!” Flickorna blev konfunderade och lät mannen vara. De fortsatte och korsade Sveavägen och följde Tunnelgatan på andra sidan. Väl framme vid trottoaren kom det första skottet. De drog iväg ner mot Vasagatan och Centralen. De hörde även andra skottet, men beslöt sig att fortsätta hemåt och ville inte bli inblandade. Morgonen efter beslöt de gemensamt att inte ge sig till känna för polisen.

Det dröjde till 5 år senare, då en av de finska flickorna träffade DN journalisten Olle Alsén på Ålandsbåten, där hon berättade allt, som de varit med om på mordnatten. Hon redogjorde för vad mannen vid Dekorima affären hade med sig och vilket budskap han fick i sin walki-talki. Alsén tog berättelsen till Palmegruppen.

Tv-programmet Striptease har haft denna fråga uppe på Norra Magasinet i samtal med

Palmemordet, Dekorimamannen, 2..AVIYouTube · 26 000+ visningar · 2010-07-19 · av Ensaligblandning

Anders Gelin och Hans Ölvebro från Palmegruppen. De två var inte alls särskilt pigga på att säga så mycket. Det kändes som de var mest besvärade.

Nu när ett avslut har presenterats från Palmegruppen och Kristen Petersson, där många beklagar bristen på fasta bevis med bärighet, kommer diskussionen att leva vidare. Petersson lämnade en del som är vida känt, utan att förklara varför de händelserna inte blev ventilerade. Det gör att många vill veta mer och känner sig svikna. Det som känns märkligt är att det var så lätt för Stefan Löfven och även sönerna Palme att lämna Lisbet Palmes tvärsäkra utpekande och köpa Peterssons tankar. Det är med Lisbet Palmes vittnesmål, som med Peterssons utredning, att stoppa något till folket, som kan göra det lite lugnare ute i stugorna. Men blir det verkligen lugnt efter detta märkliga slut?

Kommentarsfält: (Nytt inlagt)